Фондация “Eвропейска интеграция и регионална конкурентноспособност” подписа договор за сътрудничество с Военна академия "Г. С. Раковски"


Фондация “Eвропейска интеграция и регионална конкурентноспособност” участва в проучвателно посещение в Черна гора по проект “Кампания за заинтересовани страни за информане и комуникация относно политиката на Европейския съюз за разширяване и Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП)”, изпълнен от фирма Particip GmbH от името на Генералнa дирекция “Политика за съседство и преговори за разширяване“ на Европейската комисия (DG NEAR).


Фондация “Eвропейска интеграция и регионална конкурентноспособност” участва в проучвателно посещение в Албания по проект “Кампания за заинтересовани страни за информане и комуникация относно политиката на Европейския съюз за разширяване и Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП)”, изпълнен от фирма Particip GmbH от името на Генералнa дирекция “Политика за съседство и преговори за разширяване“ на Европейската комисия (DG NEAR).


Проект "Традиционните занаятчийски професии и тяхното адаптиране към икономиката в Трансграничния регион" n (CRAFTS) по Програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП България - Турция
(CCI номер 2007CB16IPO008)


Проект по Програмата за трансгранично сътрудничество по Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП) България – Сърбия "Увеличаване на конкурентноспособността на предприятията чрез наблягане на технологичния и ноу-хау трансфер между МСП, проучвателни, индустриални и образователни институции в сферата на енергийната ефективност, възобновяемите източници на енергия и ИКТ за региона на София и Нишава", номер на проекта: 2007CB16IPO006-2009-1-43. Фондация “Eвропейска интеграция и регионална конкурентноспособност” участва като подизпълнител в проекта.


Договор с Европейската комисия за оценка на икономическите, екологични и социални предизвикателства и перспективи на шистов газ за Европа


Оценител, 7ма Рамкова Програма за изследвания на ЕС - Коопериране,
Тема 5 - Енергия


Семинар 30 март 2011
Повишаване на енергийната ефективност на 3 общински сгради в Добрич, Бургас и Варна - предизвикателства, решения, опит и бъдещи стъпки


20-22 януари 2011
Посещение на делегация от провинция Перуджа и Парк 3А в България


Семинар 4-5 октомври 2010
Социалната икономика – средство за преодоляване на социалното изключване; Състояние в България; Опитът на Италия и Европейската социална политика: Европейски социален фонд и идеи за новия програмен период 2014 - 2020 година


Семинар 10 юни 2010
Текущи европейски програми за подпомагане на българския бизнес и начини
за успешно усвояване на фондовете по тях


Семинар 4-5 май 2010
Договорното планиране – нов европейски инструмент за устойчиво местно развитие; Ролята на ПЧП (модел JESSICA) и на иновативното финансиране (гаранционни фондове)Новини


Връзки