Euro*IDEES


Представяне на Euro*IDEES

Устав на Euro*IDEES (на френски език)

Проектът "Живи селища" (на италиански език)

Проектът "Живи селища" (на английски език)

Проект "Живи селища" - въпросник
(на италиански език)


Проект "Живи селища" - матрица
(на италиански език)


Borghi Web Tv

Семинар - Презентация (на италиански език)

Република Италия Национална програма за
реформи проект – ноември 2010 (на италиански език)


Доклад на Комисията относно субсидиарността
и пропорционалността (17-ти доклад относно
"по-доброто законотворчество" за 2009 година)


ЕВРОПА 2020: Стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж
(на италиански език)


Управление, инструменти и политически цикъл на стратегия "Европа 2020"
(на английски език)


Първи мониторингов доклад на КР по стратегията "ЕВРОПА 2020" – точка 5А

Първи доклад на КР относно наблюдението на стратегията "ЕВРОПА 2020"
точка 5Б


"Териториални пактове и наблюдение на стратегията "ЕВРОПА 2020"
на местно равнище – точка 7А


Териториални пактове за постигане на целите на стратегия "ЕВРОПА 2020"
точка 7Б


План за действие на платформата за наблюдение на "ЕВРОПА 2020" – точка 7В

Джорджо Алули: Лисабонската стратегия в Европа 2020 (на италиански език)

Резолюция на Комитета на регионите относно "По-голямо участие на местните и регионалните власти в стратегията Европа 2020"

"План на Комитета по регионите и Европейската комисия за Европа 2020: Думата имат градовете и регионите в ЕС с поглед към пролетния европейски съвет и след него" - Точка 6

Приносът на регионалната политика за интелигентен растеж в рамките на стратегия "Европа 2020"

05.10.2010 - Комитетът на регионите изтъква, че "Европа 2020" е да се учим от модела на управление на политиката на сближаване (на италиански език)

Проектостановище на Комитета на регионите относно "Приносът на политиката на сближаване за стратегията "Европа 2020"

Препоръка за Препоръка на Съвета от 27.4.2010 година относно основните насоки за икономическите политики на държавите-членки и на Съюза
Част I на Интегрирани насоки Европа 2020


Предложение за Решение на Съвета относно насоки за политиките за заетостта на държавите-членки; Част II на Интегрирани насоки Европа 2020

Водеща инициатива на стратегията "Европа 2020"; Съюз за иновации

Резолюция на Комитета на регионите относно "За по-добър инструментариум за прилагане на стратегията"ЕС 2020": интегрираните насоки за икономическите политики и политиките за заетост на държавите-членки и на Европейския съюз"

Становище на Комитета за социална закрила относно социалното измерение на стратегия"Европа 2020"

Енергетика 2020: Стратегия за конкурентоспособна, устойчива и сигурна енергетика

Програма в областта на цифровите технологии за Европа
("Digital Agenda for Europe")


Европейски съвет – 16-17 декември 2010 – Заключения (на италиански език)

Европейски съвет – 17 юни 2010 – Заключения

Управление на няколко нива: Източници, Франческо Аргезе (на италиански език)

Законодателни предложения на Европейския съюз по реформата на икономическото управление
Заключителен документ одобрен от Комисията (на италиански език)


Интегрирана индустриална политика за ерата на глобализацията
Извеждане на преден план на конкурентоспособността и устойчивото развитие


Препоръка на Съвета относно общи насоки за икономическите политики на държавите-членки и на Съюза

Инструменти за насърчаване на успешното управление и партньорство
(на италиански език)


За Акт за единния пазар; За изграждане на високо конкурентна социална пазарна икономика; 50 предложения с оглед подобряване на условията на работа, предприемачество и търговия за всички нас

Проектостановище на Комитета на регионите: "Нови умения за нови работни места – изпреварващо предвиждане на потребностите на пазара на труда и осигуряване на съответстващи на тях умения" (на италиански език)

Европейската платформа срещу бедността и социалното изключване: европейска рамка за социално и териториално сближаване

Напредъкът за постигане на целите по протокола от Киото

Доклад на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите съгласно член 14, параграф 2 от Директива 2004/35/ЕО относно екологичната отговорност по отношение на предотвратяването и отстраняването на екологичните щети

Прогнозно проектостановище на Комитета на регионите относно: "Ролята на регионалните и местните власти в бъдещата политика в областта на околната среда"

4-ти май 2010 година, ЕС: подновен e "Конвента на кметовете "за справяне с изменението на климата, Брюксел (Белгия) (на италиански език)

Оценка от 2010 г. на изпълнението на плана за действие на ЕС за опазване на биологичното разнообразие

Становище на Комитета на регионите относно "Ролята на градското обновление за бъдещето на развитието на градските райони в Европа"

TEQUILA SIP: работещ модел за оценка на териториалното въздействие за провинциите на Европейския съюз, Роберто Камани (на италиански език)

"Насърчавайте държавите-членки да сключват териториални пактове", председателят на ЕК Барозу призова пленарната асамблея на КР

КР настоява за оценка на териториалното въздействие на всички части от бъдещата ОСП

"Младежта в движение" - Инициатива за разгръщане на потенциала на младите хора с цел постигане на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж в Европейския съюз

Младежта в движение – да направим повече за младите хора в Европа

Рамка на ЕС за управление на кризи във финансовия сектор

Данъчно облагане на финансовия сектор

Преглед на бюджета на ЕС

Проектостановище на Комитета на регионите относно
"Измерване на напредъка – отвъд БВП"


Меморадум за разбирателство по отношение на координиран подход за финансиране на градското обновление и развитие за програмния период 2007-2013 г. на структурните фондове на Общността между Европейската комисия, Европейската инвестиционна банка и Съвета на Европейската банка за развитие (на английски език)

Меморадум за разбирателство по отношение на координиран подход за подобряване на достъпа до финансиране за микро до средни предприятия в региони с подкрепата на Европейския фонд за регионално развитие (JEREMIE) между Европейската комисия и Европейския инвестиционен фонд (на английски език)

Меморандум за разбирателство по отношение на JASPERS между Европейската комисия, Европейската инвестиционна банка и Европейската банка за възстановяване и развитие (на английски език)

Платформа за работа в мрежа за JESSICA
JESSICA - разработване на продукти за Андалусия – Симулация на финансови модели (на английски език)


"Градско обновяване: Инициатива JESSICA. Прилагане в Андалусия"
(на английски език)


JESSICA: Фонд за градско развитие (на италиански език)

JESSICA в Андалусия Нов начин за финансиране на проекти за градско развитие
(на испански език)


Euro*IDEES: Коментари и предложения към работния документ на Европейската комисия в рамките на консултациите върху бъдещата стратегия "ЕU 2020"

Карта на Саленто, Италия

Новини


Връзки