Екип >> Александър Трифонов

Александър Трифонов

Александър Трифонов е дипломиран инженер по далекосъобщителна техника и сертифициран консултант по управление с 30 годишен опит. Притежава сертификати и референции от изтъкнати български и международни организации и фирми за успешно изпълнени проекти в областите металургия, транспортно машиностроене, внедряване на иновации и трансфер на технологии, управление на околната среда, възобновяеми енергийни източници и енергийна ефективност, планиране, финансиране и управление на индустриални зони, финансов анализ и други. Неговите обширни квалификация и опит са придобити чрез реализирането на национални програми като "Лазерна техника", "Нови материали" и "Високи технологии". Заемал е различни позиции при изпълнението на проекти на Британския ноу-хау фонд и Програма Фар. Учредител е на Българската асоциация на организациите за управленско консултиране – БАУКО, на Българския кооперативен съюз за социален прогрес (БКССП), на неправителствените организации в обществена полза - Организацията на обединените българи (ООБ) , Международната академия за българознание, иновации и култура (МАБИК), Обединени българи за устойчив свят (ОБУС). Като преподавател към Института по публична администрация към Министерски съвет и експерт към КРИБ и ЦТТ на СУ «Св. Климент Охридски» по проблемите на публично-частното партньорство е изнесъл серия от семинари и обучителни курсове, насочени към публичната администрация и към представители на бизнеса в България. Автор е на редица публикации върху публично-частното партньорство, енергийната ефиктивност, енергетиката и иновациите. Има практически опит при прилагането на публично-частното партньорство при реализиране на инвестиционната политика на общините и в проекти по Оперативните програми "Околна среда" и "Регионално развитие". Външен оценител е и експерт по мониторинг на проекти в рамките на Националния иновационен фонд и Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика". Сертифициран консултант по управление (СМС) е от авторитетния Британски институт за управленско консултиране, като сертификътът се защитава на всеки три години по определена процедура.

Александър Трифонов е Член на Управителния съвет на Фондация "Европейска интеграция и регионална конкурентноспособност".
Новини


Връзки