Екип >> Ришард Камински

Ришард Камински

Г-н Ришард Камински е висококвалифициран и опитен технически експерт в областта на подготовката, управлението и изпълнението на проекти по програмите на Европейския съюз. С повече от 20 години опит по програмите за техническо подпомагане на IPA, ФАР, Трансгранично сътрудничество, CARDS, TACIS и други / двустранни програми, финансирани от ЕС, г-н Камински притежава богат опит в планирането, наблюдението и изпълнението на проекти в областта на развитието на частния сектор, образованието и ученето през целия живот, общностното и регионалното развитие, подпомагането на институционалното укрепване и изграждането на капацитет на органите за управление и изпълнение и работата с недържавни участници / НПО и широкото гражданско общество. Също така той е напълно запознат с инструментите на PCM и LFA, методите за технико-икономическо проучване и техниките за оценяване, разработването на насоки за кандидатстване, оценката на покани за предложения, мониторинга и предоставянето на тръжни документи, които се прилагат за външната помощ на ЕС, Структурните фондове и инвестиционните фондове на ЕС.

Г-н Камински има ясен опит в прекия диалог с висшите нива на публичната администрация, осигуряването на подкрепа, препоръки и насоки за работа, доказан опит в организирането, координирането и управлението на работата в подкрепа на процеса на интеграция в ЕС, специфичен опит в северната част на Кипър, България и страните от Западните Балкани (Босна и Херцеговина, Хърватия, Черна гора, Сърбия), Латвия, Литва, Молдова, Полша, Румъния, Словакия и Турция. Той има бакалавърска степен по социални науки по икономика и управление и магистърска степен от Училището по мениджмънт на университета в Брадфорд.

Като член на Институцията за икономическо развитие (ръководен орган на Великобритания), г-н Камински има практически опит в областта на социално-икономическото развитие с дълъг стаж като консултант / експерт за разработване и изпълнение на проекти, свързани с частния сектор, човешките ресурси, конкурентоспособността на МСП, местното и регионалното икономическо развитие. Например, като експерт по Програмата за устойчиво икономическо развитие и ИКТ сектора в северната част на Кипър (2012-13), той допринася лично като компонент лидер за развитието на сектора в посока на усилията за изграждане на капацитет, насочени към развитието на МСП сред органите на общността на кипърските турци, институциите, подпомагането на бизнес организациите и предприятията.

С богат практически опит в управлението на проекти, планирането, координацията, изпълнението и контрола на проектните и програмни дейности, което осигурява ясно разбиране за това как най-добре да се реализира даден проект по ефикасен и ефективен начин, г-н Камински е добре запознат с управлението на бюджета на проекта, координацията на ключовите експертни екипи и (краткосрочните) неключови експерти, изготвянето на задание за тяхното назначаване, редовното отчитане на проекта и консултациите със заинтересованите страни. За него английският е роден език, има отлични умения за съставяне, отчитане и презентация, развивани и усъвършенствани през много години на изготвяне, мониторинг и отчитане на проекти и програми. Той е също опитен комуникатор, способен да предоставя ясно обучение и послания за повишаване на информираността при оценяване и ангажиране с партньор по проекта и в зависимост от нуждите на крайния бенефициент.
Новини


Връзки